Gospodarka i finanse

O faktoringu słów kilka

Faktoring jest alternatywną formą finansowania działalności operacyjnej firm i dotyczy pełnego zakupu i sprzedaży wskazanych na fakturze należności, wynikających z dostawy określonych towarów lub usług, przy jednoczesnym rabacie odnoszącym się do ich wartości nominalnej. Innymi słowy, faktoring oznacza przeniesienie wierzytelności wynikających z zawarcia umowy z kontrahentem na faktora, który pobierając należności od dłużnika finansuje wierzyciela i przejmuje od niego ryzyko, za swoje usługi otrzymując odpowiednie wynagrodzenie.

SMEO - Faktoring on-line
Gotówka z faktur sprzedażowych na koncie w 15 minut, teraz w promocji 1%, czyli jedynie 50 zł za finansowanie faktury o wartości 5000 zł.

Umowa faktoringowa

Z prawnego punktu widzenia umowa faktoringowa jest umową nienazwaną, która może być zawarta w oparciu o zasadę swobody umów w rozumieniu art. 353 Kodeksu cywilnego. Ponieważ nie ma wymogów prawnych co do elementów niezbędnych do treści umowy, może być ona zasadniczo dowolnie kształtowana. Zazwyczaj umowa faktoringowa składa się z takich elementów, jak cesja wierzytelności, dyskonto należności i umowa sprzedaży.

Umowa faktoringowa zawierana jest zazwyczaj na czas nieokreślony, dlatego nie wymaga ciągłego odnawiania. Zawarcie umowy jest szybkim procesem, gdyż nie ocenia się w niej zdolności kredytowej, a jedynie to, czy w danej sytuacji przedsiębiorca ma powody, które utrudniają mu skuteczne dochodzenie należności.

Zawarcie umowy faktoringowej musi być zgłoszone przez firmę swoim odbiorcom. Jest to ważne, gdyż na podstawie tej umowy prawa przedsiębiorcy są przenoszone na faktora i od tego momentu zajmuje się on rozliczaniem należności.

eFaktoring NFG
eFaktoring NFG to błyskawiczne finansowanie faktur już w 15 minut, z limitem nawet do 25 000 zł i bez informowania kontrahenta.

Zalety faktoringu

Istotą faktoringu jest istnienie swoistej luki pieniężnej, która wynika z faktu, że nabywcy swoje zobowiązania wobec dostawców płacą nawet kilkanaście tygodni po wystawieniu faktury. Lukę tę można zmniejszyć właśnie poprzez faktoring, który umożliwia skrócenie cyklu obrotu gotówkowego.

Do zalet tego instrumentu należy zaliczyć przede wszystkim: kontrolowanie płatności faktur, zapobieganie zatorom płatniczym, dyscyplinowanie dostawców, dywersyfikacja źródeł finansowania, zwiększenie skali działalności, realizacja dodatkowych zamówień, nawiązanie kontaktów z kontrahentami, którzy żądają długich warunków płatności oraz poprawa relacji z partnerami biznesowymi dzięki możliwości wydłużenia terminu płatności.

Koszty faktoringu

Struktura, warunki i koszt należności podlegających faktoringowi różnią się i zależą od ryzyka wynikającego z wypłacalności i kondycji dłużnika. W praktyce jest to konsekwencja umowy zawartej pomiędzy przedsiębiorcą, określanym jako faktorant, a firmą faktoringową, określaną jako faktor, która zobowiązuje się do zapłaty części lub całości należności wynikających z faktur przekazanych do faktoringu.

Faktoring Idea Money
Faktoring Idea Money to zabezpieczenie płynności finansowej i recepta na zatory płatnicze, najwyższa jakość obsługi i elastyczne rozwiązania dopasowane do potrzeb klientów.

Rodzaje faktoringu

Faktoring pełny

Faktoring pełny to usługa, która nie tylko zapewnia przedsiębiorcy finansowanie działalności na podstawie aktualnych faktur, ale również chroni przed ryzykiem braku zapłaty za dostarczone towary lub usługi, ponieważ firma faktoringowa przejmuje ryzyko niewypłacalności współpracujących z klientem kontrahentów. Forma ta jest szczególnie polecana przedsiębiorcom, którzy dynamicznie rozwijają swoją działalność. Zabezpieczeniem w tym przypadku jest polisa ubezpieczeniowa zawarta przez faktora, któremu przedsiębiorca powierza wierzytelność, natomiast jeżeli przedsiębiorca ma już wykupione ubezpieczenie, wówczas może ono być również formą pełnego zabezpieczenia faktoringowego.

Faktoring niepełny

Faktoring niepełny również zapewnia przedsiębiorcy możliwość finansowania swojej działalności na podstawie faktur, jednak w tym przypadku nie pozbywa się on ryzyka niewypłacalności kontrahentów. W ten sposób przejmuje on odpowiedzialność za wykup wierzytelności, jeśli nie jest możliwe ich uzyskanie od kontrahenta. Z usługi tej korzystają przedsiębiorcy dobrze znający rynki, na których dostarczają swoje towary lub usługi. Znając panujące na nich warunki i sytuację swoich partnerów biznesowych mogą sobie pozwolić na zachowanie części ryzyka.

Faktoring mieszany

Faktoring mieszany obejmuje elementy zarówno pełnego, jak i niepełnego faktoringu. Przedsiębiorca może wykorzystać go do przeniesienia ryzyka niewypłacalności kontrahentów na spółkę faktoringową, jednak dotyczy to tylko wierzytelności na kwotę określoną w umowie, a po jej przekroczeniu ryzyko ponosi przedsiębiorca. Oznacza to, że do uzgodnionego limitu usługa pozostaje faktoringiem pełnym, natomiast powyżej niej faktoringiem niepełnym. Taki jej kształt rozkłada ryzyko pomiędzy przedsiębiorcę a firmę faktoringową.

Faktoring jawny

W ramach faktoringu jawnego, zwanego również otwartym lub notyfikowanym, dłużnik jest informowany o zawarciu umowy faktoringowej niezwłocznie po jej podpisaniu. W praktyce firma faktoringowa informuje kontrahentów klienta objętych umową o przeniesieniu bieżących i przyszłych wierzytelności oraz wskazuje numer konta faktora, na który powinni oni dokonywać płatności. Kolejnym krokiem jest zgoda dłużnika na cesję praw do wierzytelności. Faktoring jawny jest na polskim rynku najpopularniejszą formą faktoringu stosowaną zarówno w obsłudze transakcji krajowych, jak i międzynarodowych.

Faktoring tajny

W przypadku faktoringu tajnego (nienotyfikowanego) dłużnik nie jest informowany o zawarciu umowy faktoringu i nadal dokonuje płatności na rachunek faktoranta, który po otrzymaniu płatności jest zobowiązany do przekazania pieniędzy nowemu wierzycielowi, tj. faktorowi. Forma ta ma zastosowanie tylko w przypadku faktoringu niepełnego, w którym firma faktoringowa nie przejmuje ryzyka wypłacalności dłużnika. Brak powiadomienia o przeniesieniu wierzytelności powoduje, że faktor nie ma prawa domagać się zapłaty od dłużnika, dlatego tajny faktoring stosuje się zazwyczaj do kontrahentów o dobrej kondycji finansowej. Powodem, dla którego firma decyduje się na niego, najczęściej jest brak zgody dłużnika na cesję praw do należności.

Faktoring krajowy

Faktoring krajowy jest ofertą dla firm zarejestrowanych w Polsce, prowadzących tutaj swoją działalność gospodarczą i oferujących swoje towary i usługi również zarejestrowanym w kraju kontrahentom. Oferta ta jest interesująca także dla oddziałów firm zagranicznych działających w Polsce.

Faktoring eksportowy

Faktoring eksportowy to usługa dla krajowych firm prowadzących działalność eksportową, pozwalająca doskonale zabezpieczyć ich płynność finansową. W kontaktach handlowych z zagranicą często istnieje ryzyko długotrwałego oczekiwania na dokonanie płatności, dlatego możliwość przyspieszenia ich wpływu jest szczególnie pożądana przez przedsiębiorców.

Faktoring importowy

Faktoring importowy jest rozwiązaniem dla firm krajowych importujących towary z rynków zagranicznych. W tym przypadku usługa faktoringowa oparta jest na współpracy polskiej firmy faktoringowej z jej odpowiednikiem w państwie, z którego importowane są produkty. Faktor krajowy gwarantuje ochronę należności od zagranicznych dostawców, a tym samym zapewnia wypłacalność polskiego importera i poprawia jego pozycję negocjacyjną wobec zagranicznych kontrahentów.

Faktoring odwrócony

Faktoring odwrócony umożliwia wystawcy faktury szybkie uzyskanie finansowania, a kupującemu daje dodatkowy czas na zapłatę. Rozwiązanie to polecane jest szczególnie tym przedsiębiorcom, którzy chcą uzyskać środki w jak najkrótszym czasie i których kontrahenci oczekują długich terminów płatności.

Aforti Factor
Aforti Factor to minimum formalności, finansowanie nawet do 100% wartości faktury, a także atrakcyjne warunki, m.in. brak opłat za zerwanie umowy.

Faktoring nie jest drogi

Zdarza się, że przedsiębiorcy decydują się na korzystanie z kredytu operacyjnego w sytuacji, w której faktoring byłby znacznie bardziej opłacalnym rozwiązaniem. Wynika to z błędnego przekonania, że usługa ta jest droższa, bowiem koszt finansowania w ramach faktoringu jest porównywalny z ceną kredytu. Faktoring obejmuje jednak szereg usług, które poprawiają spłatę faktur, jednocześnie znacznie łatwiej jest go uzyskać, ponieważ nie wymaga żadnych zabezpieczeń. Środki na finansowanie działalności gospodarczej są szybciej przekazywane przedsiębiorcy, co pozwala zaoszczędzić czas.

Faktoring nie jest windykacją należności

Zdarza się, że przedsiębiorca postanawia przyjrzeć się bliżej usługom faktoringowym w konsekwencji negatywnych doświadczeń z zalegającymi z płatnościami klientami, jednak oferta ta nie jest jednak formą windykacji. Firma faktoringowa przejmuje ryzyko płatności, jednak nie oznacza to, że zajmuje się ona również odzyskiwaniem pieniędzy. Faktor pomaga przedsiębiorcy w pozyskaniu natychmiastowego finansowania i przejmuje od niego zarządzanie należnościami.

Faktoring jest dla wszystkich firm

Kolejnym mitem, dość powszechnym wśród przedsiębiorców, jest przekonanie, że faktoring jest ofertą tylko dla dużych przedsiębiorstw, tymczasem skala działalności jest w tym przypadku bez znaczenia. Usługa faktoringowa dostępna jest przede wszystkim dla tych firm, które prowadzą pełną księgowość, utrzymują trwałe relacje biznesowe z partnerami biznesowymi oraz mają udokumentowane należności.